.RU

Приети текстове - страница 3
Изменение 2
^ ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 5, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 1784/2003)

2. В член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:

"1. Интервенционните агенции, определени от държавите-членки, изкупуват всякакъв сорт обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и сорго, предложени им за изкупуване и произведени в рамките на Общността, при положение, че офертите отговарят на определените условия, и по-специално по отношение на качеството и количеството."

заличава се

Изменение 3 и 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 А (нова)
Член 5, параграф 1, алинеи1 a и 1б (нови) (Регламент (EО) № 1784/2003)2a. В член 5, параграф 1, се добавя следната алинея:
"По дерогация от разпоредбите на първа алинея, за интервенционното изкупуване на царевица важат следните годишни пределни стойности:
– 2 милиона тона за 2007/08 пазарна година,
– 1 милион тона за 2008/09 пазарна година,
– 0 тона, считано от 2009/10 пазарна година,2б. В член 5, параграф 1 се добавя следната алинея:
"До 31 декември 2008 г. Комисията следва да представи доклад за оценка на тенденциите на пазара на царевица, икономическото положение на сектора и въпроса дали е необходимо премахване или разширяване на интервенцията, придружено, ако е необходимо, от нови законодателни предложения."P6_TA-PROV(2007)0209

Проверка на пълномощията на Beniamino Donnici


PE 388.584

Решение на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно проверка на пълномощията на Beniamino Donnici (2007/2121(REG))


^ Европейският парламент,

– като взе предвид Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. 1,

– като взе предвид членове 3, 4 и 9 и приложение I от своя правилник,

– като взе предвид официално обявените от компетентните италиански национални власти резултати от изборите за Европейски парламент във връзка с избора на Beniamino Donnici,

– като взе предвид възражението, получено от Achille Occhetto на 25 март 2007 г., относно действителността на избора на Beniamino Donnici за член на Европейския парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6 0198/2007),

A. като има предвид, че член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. уточнява длъжностите, несъвместими с функциите на член на Европейския парламент;

Б. като има предвид, че съгласно член 9 и приложение I от правилника, членовете на Европейския парламент са длъжни да обявят с точност професионалните си дейности, както и всяка друга длъжност и платена дейност;

В. като има предвид, че член 3, параграф 5 от Правилника за дейността на ЕП гласи: „Когато изборът на член на ЕП произтича от оттеглянето на кандидати от същата листа, комисията, отговаряща за проверката на пълномощията, следи при оттеглянето да бъдат спазени духът и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., както и на член 4, параграф 3 от настоящия правилник“;

Г. като има предвид, че националните разпоредби относно процедурата за избори за Европейски парламент следва да бъдат в съответствие с основните принципи на правото на Общността, с първичното право на ЕС, както и с духа и буквата на Акта от 1976 г.; като има предвид, че въз основа на тези съображения компетентните национални власти - законодателни, административни и съдебни, когато прилагат и/или тълкуват техни национални разпоредби относно процедурата за избори за Европейски парламент, следва да вземат предвид принципите на правото на Общността, касаещи изборите;

Д. като има предвид, че съответствието на оттеглянето на Achille Occhetto с духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г. следва да се разглежда, като се вземат предвид разпоредбите на член 6 от този акт, който гласи, че членовете на Европейския парламент „ не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат да поемат задължителен мандат“, като по този начин свободата и независимостта на членовете на ЕП се определя като истински основополагащ принцип;

Е. като има предвид, че член 2, параграф 1 от Правилника за статуса на членовете на Европейския парламент (в сила от 2009 г.) предвижда, че „Членовете на ЕП са свободни и независими“, а параграф 2 от същия член, който ясно произтича от параграф 1, добавя, че „Споразуменията за оттегляне от длъжност на член на ЕП преди или при изтичането на парламентарния мандат се считат за недействителни“;

Ж. като има предвид, че тези разпоредби на Правилника за статуса на членовете на Европейския парламент само поясняват принципите за свобода и независимост, които вече са залегнали в Акта от 1976 г., и че Правилникът за статуса на членовете на Европейския парламент ясно утвърждава тези принципи;

З. като има предвид, че Правилникът за дейността на Европейския парламент, въпреки че ще влезне в сила едва от следващия парламентарен мандат, който ще започне да тече от 2009 г., при настоящото състояние на правото на Общността, представлява законодателен акт от първичното законодателство, приет от Европейския парламент с безусловна подкрепа от страна на Съвета, и публикуван в Официален вестник на Съюза по съответния ред;

И. като има предвид, че Европейският парламент, както и националните власти, отговарящи за прилагането и/или тълкуването на националните разпоредби относно процедурата за избори за Европейски парламент, следва да вземат предвид принципите и правилата на Правилника за дейността на ЕП, и за тази цел, по силата на принципа за лоялно сътрудничество по член 10 от Договора за ЕО, трябва да се въздържат от приемане на мерки или разпоредби, които са в явно противоречие с тези на правилника;

Й. като има предвид, че принципите и нормите на Правилника за дейността на ЕП безспорно се вписват сред принципите по член 6 от Договора за ЕС, които са основополагащи за Европейския съюз (по-специално принципа за демокрация и принципа за правовата държава) и че Съюзът съблюдава тези общи принципи на правото на Общността;

К. като има предвид, че приложното поле на член 4 от Акта от 1976 г. се разпростира и за кандидати, които фигурират официално в списъците на избраните кандидати, като това е в интерес на Европейския парламент, защото тези кандидати са потенциални членове на ЕП;

Л. като има предвид, че настоящото оттегляне на Achille Occhetto е израз на воля, произтичаща от споразумение, което предхожда по време обявяването на резултатите от изборите за Европейски парламент на 12 и 13 юни 2004 г., с другия кандидат от листата „Гражданско сдружение DI PIETRO OCCHETTO“, и следователно това оттегляне следва да се счита за несъвместимо с духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., и вследствие на това - за недействително;

М. като има предвид, че оттеглянето на Achille Occhetto се счита за недействително, и затова мандатът на неговия приемник Beniamino Donnici не може да бъде мотивиран нито юридически, нито фактически;

Н. като има предвид, че регионалният административен съд на Лацио (като първоинстанционен съд по делото) в своето решение от 21 юли 2006 г. посочи, че оттеглянето на Achille Occhetto, направено преди обявяването на избраните кандидати, не би могло да се разглежда като оттегляне от мястото му в класацията на кандидатите, като се има предвид, че зачитането на волята на народа налага резултатите от изборите да се считат за окончателни и неподлежащи на промяна, и че оттеглянето се счита за недействително при приемането на евентуални заместващи актове, в случай на несъвместимост, загубване на гражданските права, неизбираемост или отказ от назначение или оставка от длъжност от страна на лица, които първоначално са имали право на това; като има предвид, че вследствие на това кандидатът, отказал встъпването в длъжност, на която е бил избран, има право, когато са налице условията за заместване, да оттегли решението си за отказване, за да заеме свободната длъжност, която е трябвало да се заеме от заместник;

О. като има предвид, че италианският държавен съвет чрез решение, имащо силата на присъдено нещо, отмени обявяването на Achille Occhetto за член на Европейския парламент;

П. като има предвид, че въз основа на член 12 от Акта от 1976 г. Европейският парламент, и само Европейският парламент може да извършва проверка на пълномощията на своите членове, избрани чрез всеобщо гласуване; като има предвид, че този основен прерогатив на Европейския парламент не може да бъде нарушаван, а още по-малко -обезсилван посредством разпоредби на националните власти, приети в явно противоречие със съответните норми и принципи на правото на Общността, дори и в случаи, когато тези разпоредби са окончателно приети от висш съдебен орган на държавата-членка, както в случая с въпросното решение на Държавния съвет на Италия; като има предвид, че Съдът на ЕС призна вината на италианската държава, в потвърждение на тези прерогативи, дори и при окончателни национални решения, приети в нарушение на правото на Общността;

Р. като има предвид, че Европейският парламент може с основание да откаже да приеме действителността на мандата на Beniamino Donnici, и същевременно, да не вземе предвид решението на италианския държавен съвет, на основание на това, че то противоречи на духа и буквата на Акта от 1976 г., и по този начин да запази мандата на Achille Occhetto;

1. Обявява за недействителен мандата на Beniamino Donnici за член на Европейския парламент, чийто избор бе обявен от компетентните национални власти;

2. Потвърждава действителността на мандата на Achille Occhetto;

3. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на компетентните италиански национални власти, както и на Beniamino Donnici и Achille Occhetto.


P6_TA-PROV(2007)0210

Избори в Нигерия

PE 389.523

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно неотдавнашните избори в Нигерия


^ Европейският парламент,

– като взе предвид Декларацията относно предварителните констатации и заключения на мисията на Европейския съюз за наблюдение на избори във Федерална република Нигерия от 23 април 2007 г.;

– като взе предвид Декларацията за принципите за международно наблюдение на избори и Кодекса за поведение на международните наблюдатели на избори, отбелязани на срещата на Обединените нации на 27 октомври 2005 г.;

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 11 април 2004 г. относно подкрепата при организиране на избори и тяхното наблюдение от страна на Европейския съюз (СОМ(2000)0191);

– като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че президентските и местни избори в Нигерия от 2007 г. не съответстваха на основни международни и регионални стандарти за демократични избори и не могат да бъдат считани за честни, свободни и справедливи;

Б. като има предвид, че тези избори не отговориха на надеждите и очакванията на нигерийския народ, който с голямо желание се включи в изборния процес и често пъти гласува при много трудни условия, като показа силна решителност да даде своя вот и да упражни демократичните си права въпреки атмосферата на страх и несигурност за гласоподавателите в много райони;

В. като има предвид, че мисията на Европейския съюз за наблюдение на избори заключи, че са налице сериозни недостатъци при изборите поради слаба организация, липса на прозрачност, широкоразпространени процедурни нередности, значителни доказателства за измами, особено по време на процеса на съпоставяне на резултатите, лишаване на гласоподавателите от избирателни права на различни етапи от процеса и липса на еднакви условия при оспорване;

Г. като има предвид, че вместо да гарантира основното право на гражданите да гласуват свободно, нигерийското правителство и длъжностните лица по организирането на изборите дейно заговорничеха с цел измама и насилие, или най-малкото пренебрегваха злоупотребите с правата на човека, извършвани от привържениците на управляващата партия и други лица;

Д. като има предвид, че в деня на правителствените избори избирателните секции отвориха твърде късно или изобщо не отвориха, липсваха материали в достатъчно количество, имаше недостатъчен брой длъжностни лица по организирането на изборите, повечето от които без необходимата подготовка;

Е. като има предвид, че често пъти тайната на гласуването не беше гарантирана поради липса на избирателни стаички и лошо разположение на избирателните секции, процедурите не бяха спазвани, независимият контрол беше частично възпрепятстван и имаше свидетелства за гласуване от лица под необходимата възраст;

Ж. като има предвид, че наблюдателите на ЕС докладваха за нередности при процеса на преброяване и съпоставяне на резултатите, в това число за случаи на унищожаване, липса на преброяване и несъответствия между резултатите; и че резултатите на избирателните секции не бяха публично изложени на нито едно от нивата на изборната администрация в цялата страна;

З. като има предвид, че тези проблеми доведоха до прояви на насилие, в резултат на които най-малко петдесет човека бяха убити и също толкова ранени през времето преди и след правителствените избори на 14 април 2007 г., като половината от смъртните случаи бяха в района на делтата на р. Нигер, а също и до прояви на хаос, в това число случаи на открадване на избирателни урни от престъпни групи;

И. като има предвид, че е било възможно някои от нередностите да бъдат поправени между гласуванията, проведени на 14 април и 21 април 2007 г., и като има предвид, че е било възможно предприемането на конкретни стъпки от страна на политическите партии и на полицията с цел създаване на мирна и стабилна обстановка;

Й. като има предвид, че наблюдателите на ЕС станаха свидетели на същите нередности при федералните избори, както и на 14 април 2007 г., а именно препълване на избирателните урни, поправяне на формулярите с официални резултати, кражба на конфиденциални изборни материали, купуване на гласове и гласуване от лица под необходимата възраст;

K. като има предвид, че и в двата случая крайният резултат беше съкрушителна изборна победа за управляващата Народна демократична партия (НДП), като в някои случаи сто процента от всички подадени гласове бяха в подкрепа на НДП;

Л. като има предвид, че бяха повдигнати сериозни опасения относно провеждането на изборите от политическите партии, гражданското общество и медиите;

M. като има предвид, че Групата за наблюдение на прехода, най-голямата национална наблюдаваща организация в Нигерия, призова президентските избори да бъдат проведени наново;

Н. като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия не проведе добра подготовка за изборите и не вдъхна доверие на заинтересованите в изборите страни по отношение на своя капацитет и безпристрастност;

О. като има предвид, че подготвителните етапи на изборите сочеха за нередности от гледна точка на основния принцип за справедливост по отношение на опозицията, прозрачността, регистрацията на гласоподаватели и зачитането на върховенството на закона, придружени с опити за изключване на кандидати от страна на президента Olusegun Obasanjo ;

П. като има предвид, че въпреки отбелязаните впечатляващи постижения и подкрепата на демокрацията в цяла Африка по време на президентския мандат на Obasanjo, сега е необходимо тези положителни стъпки да укрепят и да се поеме ангажимент за свободни и справедливи избори в съответствие с международните стандарти;

Р. като има предвид, че присъствието на жените като кандидати и в изборната администрация е все още недостатъчно;

С. като има предвид, че общите избори дадоха възможност на държавата да направи първия до момента преход на властта от едно цивилно ръководство към друго, като по този начин спомогне за укрепване на демокрацията;

Т. като има предвид, че със 140 млн. жители на Нигерия, които съставляват около 250 етнически групи и живеят в 36 щата, всеки от които със собствен губернатор и законодателна власт, и с 64 млн. регистрирани гласоподаватели, тези изборите бяха най-големите, провеждани някога в Африка;

У. като има предвид, че прозрачността и надеждността на изборите се отразяват в много голяма степен на международната репутация на Нигерия, както и на качеството на двустранните отношения и икономическо сътрудничество;

Ф. като има предвид, че за да бъдат изборите успешни и честни, се изисква непосредствено и проактивно национално, регионално и по-широко международно участие, които да предпазят от насилие и манипулации по време на изборите;

Х. като има предвид, че въпреки професионално изпълнената работа на мисията на ЕС за наблюдение на избори по отношение на изграждането на доверие у гласоподавателите като цяло чрез разкриване на нередности, възпрепятстване на измами и предоставяне на препоръки за подобряване на изборния процес, авторитетът на ЕС е отслабен поради липсата на последователна политика след провеждането на изборите в случаите, в които е необходимо да се предприемат действия относно неуспешни избори;

Ц. като има предвид, че стабилността на Нигерия е в неустойчиво положение;

1. Призовава за спешни оздравителни действия от страна на съответните власти и заинтересовани страни с цел възстановяване на условията за провеждане на честни и прозрачни избори в Нигерия;

2. Настоятелно призовава нигерийските власти спешно, задълбочено и по прозрачен начин да разследват нередностите по време на изборите и да предприемат незабавни действия за поправяне на ситуацията, както и да подведат под отговорност извършителите на тези нередности за техните действия;

3. Призовава за конкретни мерки за създаване на действително независима изборна администрация с пълен капацитет за провеждане на свободни и справедливи избори;

4. Потвърждава, че нигерийският народ има право на нови, честни избори, които да бъдат проведени под контрола на действително независима и ефикасна Независима национална избирателна комисия (ННИК); подчертава факта, че понастоящем ННИК не е способна да се справи с организационните и логистични предизвикателства, които стоят пред нея;

5. Изразява съжаление, че в избирателния закон от 2006 г. все още не са предвидени основни изисквания за прозрачност, по-специално относно съпоставянето и публикуването на резултатите, и призовава той да бъде изменен;

6. Отбелязва, че е възможно създаването на комитет, съставен от членове на Камарата на представителите и Сената, представляващи всички партии, който комитет да преразгледа изборния процес и да излезе с предложения за нови и честни избори;

7. Изразява съжаление, че изборите не могат да бъдат счетени за честни, въпреки подобрената атмосфера, в която свободата на словото и свободата на събиранията бяха широко спазвани по време на кампанията, а съдилищата играха като цяло положителна и независима роля и гражданите действително се ангажираха с демокрацията;

8. Изразява силно съжаление, че въпреки организираното от правителството масирано разполагане на полиция, армия и служби за сигурност, изборите доведоха до смъртни случаи, дори преди започването на преброяването на гласовете, а в някои случаи дори преди подаването на бюлетините, като най-малко двеста души, включително кандидати и полицейски служители, са били убити в инциденти, свързани с изборите;

9. Призовава нигерийските власти, ННИК и политическите партии да разследват всички случаи на насилие и да подведат под отговорност извършителите на това насилие;

10. Осъжда атмосферата на безнаказаност на изборните нарушения, имунитета на изпълнителната власт и практиката да се наемат престъпници за извършване на изборни нарушения, и призовава за конкретни действия в тази насока;

11. Призовава нигерийското правителство да не се намесва в изборния процес с правни възражения, също така призовава опозиционните политически партии да прибягнат до съдебни процедури във връзка с изборите, да се въздържат от използване на насилие и да подкрепят посредничеството, осъществено съвместно от Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави, с цел организиране на нови, честни избори за намиране на решение за драматичната ситуация след изборите;

12. Приветства установените от Апелационния съд механизми с цел опростяване и осигуряване на навременни съдебни решения относно жалбите във връзка с изборите; въпреки това изразява съжаление, че ощетените опозиционни партии, които са внесли жалби в Трибунала за изборни жалби, две седмици след президентските избори все още очакват да започнат изслушванията;

13. Призовава за ефективно и широкоразпространено обучение по граждански права и право на участие в избори и подчертава необходимостта от справяне с широкоразпространената неграмотност, поради която нигерийските граждани нямат достъп до печатните медии и която се явява едно от основните ограничения за участие в изборите, особено за жените;

14. Подкрепя заключенията на мисията на Европейския съюз за наблюдение на избори;

15. Призовава Комисията да представи пред Съвета и Европейския парламент последователно и надеждно предложение за политика на ЕС след провеждането на изборите, която да зачита свободния избор на населението на дадена страна; също така изразява опасение, че настоящата политика на "запазване на съществуващото положение" вреди и уронва авторитета на мисията на ЕС за наблюдение на избори;

16. Подчертава, че помощите на ЕС за Нигерия не трябва да се дават на федерални или правителствени структури докато не бъдат проведени нови, честни избори; изтъква, че тези средства следва да облагодетелстват нигерийския народ и следователно трябва да се използват за добро управление, демократизация, обучение на гласоподавателите и основни социални услуги на ниво отделни общности, особено чрез организации на гражданското общество;

17. Призовава Европейската комисия и нейната делегация в Нигерия да следят правителството да няма никакво участие в избора на проекти и в усвояването на средства по Европейския инструмент за демокрация и права на човека, който е изрично предназначен да действа без съгласието на приемащата страна;

18. Настоятелно призовава федералното правителство да се бори срещу проявите на корупция, насилие и безнаказаност, които поставиха под въпрос управлението в голяма част от страната, особено на правителствено и местно равнище, станаха причина мнозинството от гражданите на Нигерия да продължава да живее в бедност и да бъде лишено от основни здравни и образователни услуги; също така настоятелно призовава за спазване на правата на човека;

19. Призовава нигерийските власти да започнат преговори с местното население относно бъдещето на района на делтата на р. Нигер, а именно относно неговото социално, икономическо и екологично развитие;

20. Отбелязва, че постигането на Целите на хилядолетието за развитие е ключов аспект на демокрацията и допринася за подобряване на социалната справедливост и икономическо развитие;

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството на Нигерия, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, председателя на Комисията и Изпълнителния съвет на Африканския съюз и Комисията и Съвета на министрите на Икономическата общност на западноафриканските държави.


P6_TA-PROV(2007)0211

Среща на Конференцията на страните по Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), която предстои да се проведе в Хага на 3-15 юни 2007 г.


PE 389.522

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно стратегическите цели на ЕС за 14-та среща на Конференцията на страните по Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), която предстои да се проведе в Хага на 3-15 юни 2007 г.


^ Европейският парламент,

– като взе предвид 14-та среща на Конференцията на страните (CoP 14) по Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), която предстои да се проведе в Хага, Нидерландия на 3-15 юни 2007 г.,

– като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че CITES е най-всеобхватното действащо споразумение за опазване на дивата природа в световен мащаб, с което се цели предотвратяване на прекомерната експлоатация на дивата флора и фауна под влиянието на международната търговия, като страни по него са 171 държави, включително 27-те държави-членки на Европейския съюз;

Б. като има предвид, че изразходването на природни ресурси от човека, разрушаването на местообитания, промените в климата, прекомерната експлоатация на дивите видове и незаконната търговия с дива флора и фауна са основните причини за намаляване на биологичното разнообразие на Земята;

В. като има предвид, че според прогнози на научни доклади промените в климата ще ускорят загубата на биологичното разнообразие и влошат положението на застрашените видове;

Г. като има предвид, че общественото мнение в страните потребители остава от съществено значение за контрола на бракониерството и незаконната международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна;

Д. като има предвид, че незаконната търговия сериозно подкопава плановете за устойчиво развитие и околна среда в световен мащаб;

Е. като има предвид, че Стратегията на ЕС за устойчиво развитие създава рамката за отговорно и устойчиво управление на природните ресурси;

Ж. като има предвид, че организираният от британското председателство на ЕС семинар на тема „Съгласуване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на търговията с дива флора и фауна“, проведен на 25 до 27 октомври 2005 г., доведе до широка подкрепа за проект на план за действие за борба с нелегалната търговия с дива флора и фауна в Европейския съюз (2006-2010 г.);

З. като има предвид, че CITES изпълнява допълваща роля по отношение на дейността на Организацията по земеделието и прехраната (ФАО) и други международни организации в областта на опазване на морските видове, които могат да бъдат застрашени от международната търговия;

И. като има предвид, че Международната китоловна комисия (МКК), призната от CITES като орган, оправомощен да регулира опазването и управлението на китовете, е обявила глобален мораториум върху промишления улов на китове;

Й. като има предвид, че в документ 51 на CoP14 Япония предложи всички китоподобни в Допълнение I, чието управление се извършва от МКК, да бъдат включени в периодичния преглед на допълненията; като има предвид, че резолюцията на CITES Conf. 11.4 за установяване на отношения между МКК и CITES, следва да бъде изменена; като има предвид, че МКК следва да предостави на CITES научни данни и консултации по отношение на списъка на видовете китове;

K. като има предвид, че Европейският парламент в резолюцията си от 7 юли 2005 г. относно ускоряване на прилагането на Плана за действие на ЕС по прилагането на нормативната уредба в областта на горите и процеса на управление и търговия (FLEGT)1, изрази своето разочарование относно „изключително бавния напредък” в процеса FLEGT; като има предвид, че при липсата на задължителна и всеобхватна нормативна уредба, забраняваща вноса на територията на ЕС на дървен материал, добит по незаконен начин и при използване на неустойчиви методи, инициативите на CITES относно регулирането на международната търговия с дървесни видове са от съществено значение;

Л. като има предвид, че по време на CоP 12, в разрез с препоръката на Европейския парламент, бе прието решение за разрешаване на еднократна продажба на държавни запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия и Южна Африка при спазване на определени условия и като има предвид, че условията по това решение все още не са изпълнени;

M. като има предвид, че конфискацията на незаконно добита слонова кост, които според оценката, направена през декември 2006 г., се равняват на най-малко 20 000 убити слонове годишно; като има предвид, че по-нататъшното отваряне на пазара на слонова кост би имало разрушително въздействие върху бездруго намалелите и разпокъсани популации на слонове в други държави от Африка и Азия;

Н. като има предвид, че Конвенцията относно опазването на мигриращи видове диви животни включва голямата бяла акула в Допълнения I и II на посочената конвенция, като има предвид, че Австралия отбеляза този вид в Допълнение III на CITES през 2001 г., като Норвегия и Япония изразиха резерви, а от 1996 г. насам Световната организация за опазване на дивата флора и фауна определя вида като „уязвим” в своята Червена книга на застрашените видове;

O. като има предвид, че популациите на големи котки в Азия се намират под нарастваща заплаха и че се отбелязва разочароваща липса на напредък по посока предприемане на решителни действия за спиране намаляването на броя на тигрите и другите големи котки;

П. като има предвид, че през май 2005 г. бяха въведени всеобщи изисквания относно етикетирането на хайвера с оглед регулиране на търговията с хайвер;

Р. като има предвид, че опазването на видовете трябва да продължи да бъде основанието, което оправдава решенията за съставяне на списъци съгласно CITES и следва да се отчитат съображенията относно въздействието върху средствата за препитание на населението при изпълнение на решенията за вписване в списъците съгласно CITES;

С. като има предвид, че не съществува пречка за приемане от страна на ЕС на по-строги вътрешни мерки относно вноса на диви животни с оглед целите за опазване на видовете или по други причини, като например грижата за хуманното отношение към животните;

1. Призовава Комисията и държавите-членки да използват охранителния принцип като основен принцип при вземане на всички решения по отношение на работни документи и предложения за включване в списъци, както и да вземат предвид принципа „потребителят плаща”, подхода с оглед екосистемата и традиционните принципи за опазване на околната среда;

2. Призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че което и да е решение, насочено към засилена координация на дейността по CITES с други конвенции в областта на биологичното разнообразие, не подкопава същността на конвенцията като глобално споразумение за опазване на околната среда или строгите мерки за съхранение, предвидени в нея;

3. Решително се противопоставя на използването на тайно гласуване и изразява разочарование, че Постоянният комитет към CITES не е излязъл с предложение за изключване на възможността за прибягване до тайно гласуване в процеса на вземане на решения по конвенцията;

4. Приветства предложенията на Кения и Мали, подкрепени също така от Того и Гана, за установяване на 20-годишен мораториум върху търговията със слонова кост, както и Декларацията от Акра, подписана от представители на 19 африкански държави, която призовава за забрана на търговията със слонова кост;

5. Припомня, че предложеният мораториум не засяга решението на CoP12 за разрешаване, при спазване на определени условия, на еднократната продажба на слонова кост от държавните запаси на Ботсуана, Намибия и Южна Африка;

6. Подчертава, че приемането на предложението на Кения и Мали би предоставило необходимото време за усъвършенстване на КНЛС (Контрол на незаконния лов на слонове) и би позволило на международната общност да измести центъра на дебатите от търговията със слонова кост към реалните заплахи за слоновете и техните местообитания;

7. Настоятелно призовава африканските държави, в сътрудничество с неправителствените организации, да приложат в цялост решението на CoP13 относно изпълнението на плана за действие за контрол на търговията с африканска слонова кост, включително изискванията за докладване;

8. Призовава Комисията да подкрепи усилията за усъвършенстване и контрол на опазването на тигрите, например посредством определяне на празноти в законодателната уредба, трудности при изпълнението и недостатъци в прилагането и възможностите;

9. Призовава Комисията да докладва относно напредъка в изпълнението на изискванията за етикетиране на хайвера, да насърчи други ключови държави-производители и потребители в Европа, Северна Америка и Азия да прилагат системата за етикетиране и да ускори процеса на установяване на устойчиви квоти за износ въз основа на най-надеждната и осъвременена научна информация;

10. Настоятелно призовава ЕС да подкрепи пред Конференцията на страните следните предложения:

11. Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да отхвърлят:

12. Като осъзнава, че CITES може да допринесе по най-добър начин за осигуряване прехраната на бедните чрез гарантиране на изпълнението и прилагането на конвенцията и предотвратяване на нерегулираната и незаконна търговия, призовава Комисията и държавите-членки да оттеглят документ 14 на CоP14 „CITES и прехраната“;

13. Призовава Комисията и държавите-членки да засилят международното сътрудничество в прилагането на CITES чрез разработване на стратегия с определени приоритети за улесняване на прилагането и чрез предоставяне на допълнителни стимули и финансово подпомагане, по-специално за обучение и техническа помощ при идентификацията на видовете и мерките за прилагане;

14. Припомня, че Европейският съюз е един от най-големите пазари за незаконната търговия с диви видове и че различните държави-членки се придържат в различна степен към нормативната уредба и призовава Комисията и държавите-членки да засилят координацията на техните усилия за прилагане на законодателството на ЕС в областта на търговията с диви видове;

15. Настоятелно призовава държавите – страни по CITES - които все още не са направили това, да ратифицират Изменението от Габороне, което дава възможност на Европейската общност да стане договаряща страна по CITES;

16. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, страните по CITES, както и на секретариата на CITES.

P6_TA-PROV(2007)0212

Широкообхватна иновационна стратегия за Европа

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

PE 384.517

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно прилагането на познанията в практиката: широкообхватна иновационна стратегия за Европа (2006/2274(INI)) (2006/2274(INI))


^ Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на познанията в практиката: широкообхватна иновационна стратегия за ЕС“

praktikum-prava-i-obyazannosti-detej-prava-i-otvetstvennost-roditelej-konsultaciya-so-specialistom-beseda-semejnie-tradicii-v-vospitanii-detej.html
praktikum-prednaznachen-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-i-budet-polezen-vsem-kto-interesuetsya-sovremennim-sostoyaniem-russkogo-yazika-izhelaet-sovershenstvovat-kachestva-svoej-rechi-stranica-2.html
praktikum-pyatij-praktikum-nachinayushego-radiolyubitelya-borisov.html
praktikum-rekomendovano-redakcionno-izdatelskim-sovetom-akademii-upravleniya-pri-prezidente-respubliki-belarus-minsk.html
praktikum-shestoj-praktikum-nachinayushego-radiolyubitelya-borisov.html
praktikum-spb-prospekt-nauki-2009-152-s-isbn-978-5-903090-25-cena-320-rub.html
 • college.bystrickaya.ru/1-yanvarya-1923-aerofotogrammetricheskaya-shkola-stala-visshej-237135-stranica-18.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/proverka-astrologicheskih-predskazanij.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1mezhdunarodnij-opit-v-oblasti-zashiti-konkurenciina-rinke-aviaperevozok-i-podhodi-k-analizu-rinkovaviaperevozok.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-stiven-rozen.html
 • college.bystrickaya.ru/12-hvatit-li-arsenala-fiziki-dlya-opisaniya-zhizni-i-soznaniya-a-g-rokah-fizika-tehnika-inte.html
 • shkola.bystrickaya.ru/obruntuvannya-proektu-pdvishennya-efektivnost-komercjno-dyalnost-frmi-na-materalah-torgovo-poserednickogo-privatnogo-pdprimstva-monolit-plast.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/oblast-professionalnih-kompetencij.html
 • textbook.bystrickaya.ru/informacionnoe-obsluzhivanie-koncepciya-servisnogo-razvitiya.html
 • thescience.bystrickaya.ru/grekov-n-v-russkaya-kontrrazvedka-v-1905-1917-gg-shpionomaniya-i-realnie-problemi-stranica-5.html
 • thesis.bystrickaya.ru/proektnogo-podhodov-v-sovremennoj-shkole-centr-izucheniya-inostrannih-yazikov-lingvastart.html
 • znanie.bystrickaya.ru/akimov-valerij-aleksandrovich.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-fizike-dlya-11-klassa-profilnij-uroven.html
 • crib.bystrickaya.ru/issledovanie-i-v-krilov-rukovoditel-izdatelskogo-proekta-kand-sociol-nauk.html
 • writing.bystrickaya.ru/kibernetika-chast-5.html
 • exam.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-obsuzhdeniya-arbitrazhnij-process-dlya-specialnosti-030501-65-yurisprudenciya-podgotovki-specialista.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-1-osnovnie-principi-sistemnogo-analiza-gavrilec-a-v-poletaev-plotinskij-yu-m.html
 • notebook.bystrickaya.ru/internet-resursi-boris-grizlov-monitoring-smi-4-oktyabrya-2006-g.html
 • assessments.bystrickaya.ru/belij-put-1-nasledie-rodov-rasi-velikoj-5.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-v-znakov-ponimanie-v-poznanii-i-obshenii-vtoroe-izdanie-ispravlennoe-i-dopolnennoe.html
 • universitet.bystrickaya.ru/teatralno-improvizacionnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-obucheniya-i-razvitiya-podrostkov-na-urokah-literaturi-i-vo-vneurochnoe-vremya.html
 • student.bystrickaya.ru/3-podgotovka-k-polyotu-rukovodstvo-po-letnoj-ekspluatacii-rukovodstvo-po-lyotnoj-ekspluatacii-samoleta-yak-52.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-3-kurs-lekcij-po-fizicheskoj-himii-uchebno-metodicheskoe-posobie.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-elektrichke-p-e-esser-posvyashaetsya-mame-i-docheri.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sem-let-v-tibete-memuari-stranica-17.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-2-yuridicheskaya-ontologiya-gnoseologiya-i-aksiologiya-v-s-nersesyanca-izdatelstvo-norma-moskva-2004.html
 • lecture.bystrickaya.ru/azastan-respublikasi-investiciyalar-zhne-damu-ministrlg-oni-vedomstvalarini-zhne-aumati-blmshelern-memlekettk-izmetshler-arasinda.html
 • literatura.bystrickaya.ru/religiozno-civilizacionnie-vibori-vospitaniya-chast-11.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rinok-gosudarstvennih-obligacij-v-rf-zharnikova-n-a.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/reshenie-rostovskoj-na-donu-gorodskoj-dumi-ot-3-marta-2000-g-n-259.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/poleti-v-ushelyah-instrukciya-ekipazhu-vertoleta-mi-2-izdanie-4-e-dopolnennoe-vvedena-v-dejstvie-zamestitelem-glavnokomanduyushego.html
 • report.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-nauchnij-centr-virusologii-i-biotehnologii-vektor-informacionnij-monitoring-epidemiologicheskoj-situacii-po-oovi-v-mire-i-rossii-byulleten-5.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vidi-lokalnih-aktov-reglament.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rukovoditel-partii-pravoe-delo-ponyal-chto-pora-valit-7-obrashenie-obshestvennih-organizacij-k-prezidentu-rf-d-a-medvedevu.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zhilumassaalmasu-pn-bojinsha-zdk-zhmisti-jimdastirua-arnalan.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-chetvertaya-vserossijskaya-socialno-revolyucionnaya-organizaciya-a-v-sinelnikov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.