.RU

Препис извлечение - страница 6


СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов………….......ЗА……….…..

2. Алтънай Реджеб Ахмед …..ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.........

3. Шенол Сали Чобан ………….........ЗА……….…..

4. Юксел Осман Молла ......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ..........

5. Назиле Халис Исмаил .......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ……...

7. Ислям Хюсмен Якуб .......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ...........

8. Зафер Мехмед Али .......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ...........

9. Хайредин Салиев Керимов .......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ...........

10. Риза Сабри Али … ....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ...........

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям .......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ...........

12. Айдън Сеидахмед Алиосман.......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ........

13. Невзат Сали Салим .......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ........

14. Али Ибрям Али ......ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.........


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.203


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.4 от ЗОС.

ОбС – Самуил не приема решението по докладната записка.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.204“За” – 12 гласа;

“Против” – няма; “Въздържали се” – 1 глас


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.204


Във връзка с получено писмо с вх.№15-00-13/12.03.2008 год. на Областния управител за приемане на «Целева програма по енергийна ефективност за 2009 г.» във връзка с чл.9, ал.1 от ЗЕЕ е необходимо Общинския съвет да одобри приложения проект и да приеме «Целева програма по енергийна ефективност за 2009 година».


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във ръзка с чл.9, ал1 от ЗЕЕ

ОбС - Самуил със 12 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – 1 глас

РЕШИ:


Приема «Целева програма по енергийна ефективност за 2009 г.»

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.205
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2. Шенол Сали Чобан ……..….......ЗА………………

3. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

4. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

5. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

6. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

7. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

8. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

9. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

10. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

11. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

12. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

13. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.205


Предлагам към „Годишния план за приватизация през 2008 год.” на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества,които се използват за стопански цели с открита процедура за приватизация прието с решение№2.10/26.11.2007 год. на ОбС Самуил да се включи следния имот – частна общинска собственост:

- Поземлен имот - застроен с предназначение за ”Училище” с площ от 14 136/четиринадесет хиляди сто тридесет и шест/ кв.м. заедно с построения в имота самостоятелен обект двуетажна масивна сграда с маза с предназначение за “Стопанска дейност” със застроена площ от 239.45/ двеста тридесет и девет и четиридесет и пет/ кв.м.Имота се намира в с.Хума,ул.”Гагарин”№4, община Самуил, Разградска област, поземлен имот с планоснимачен №162, в квартал 28 целият от 14 136 кв.м. по плана на с.Хума одобрен по заповед №671/1945 г. по АЧОС №406/16.04.2008 г.


На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;чл.1,ал.2,т.3, чл.6,ал.2,чл.10,ал.1 от ЗПСК, ОбС - Самуил със 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


1. Извършва допълнение към решение №2.10/26.11.2007 год. „Годишен план за приватизация през 2008 год.” на общински нежилищни имоти,невключени в имуществото на общински търговски дружества,които се използват за стопански цели с открита процедура за приватизация, включва следния имот – частна общинска собственост:

- Поземлен имот - застроен с предназначение за ”Училище” с площ от 14 136/четиринадесет хиляди сто тридесет и шест/ кв.м. заедно с построения в имота самостоятелен обект двуетажна масивна сграда с маза с предназначение за “Стопанска дейност” със застроена площ от 239.45/ двеста тридесет и девет цяло и четиридесет и пет/ кв.м.Имота се намира в с.Хума,ул.”Гагарин”№4, община Самуил,Разградска област, поземлен имот с планоснимачен №162, в квартал 28 целият от 14 136 кв.м. по плана на с.Хума одобрен по заповед №671/1945 г. по АЧОС №406/16.04.2008 г.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.206
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2.Алтънай Реджеб Ахмед ……………ЗА………………

3. Шенол Сали Чобан …..….......ЗА………………

4. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

5. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

7. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

10. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

12. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

13. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

14. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.206


В общинска администрация-Самуил се получи молба с вх. №94 Ф дело 24/07.04.2008 год. от Фикрет Ахмед Реджеб от с.Самуил , ул.”Цар Калоян” №2 с молба за наемане на земеделска земя,находящ се в землището на с.Кривица с цел обработване за 1 год.

Земеделската земя с №007007 с площ от 6 дка., земята е общинска собственост, затревена нива, ІV категория, в местността”Дерелика” в землището на с.Кривица.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 129,ал.1 от Наредба №2 “ За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината, ОбС - Самуил със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


1.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя имот №007007 с площ от 6 дка., затревена нива, ІV категория, в местността”Дерелика” в землището на с.Кривица.

2. Търгът да се проведе на 04.07.2008 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на общината.;

3.Определя се:

  1. първоначална тръжна цена за 1 дка. – 10.00 лв. ;

  2. депозит за участие – 20.00 лв.;

  3. предназначение на имота - за обработване ;

  4. срок на наемното отношение – 1 год. до 30.09.2008 г. ;

  5. оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на молбите за участие;

  6. стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната за 1 дка.

4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно с молбата:

4.1. удостоверение за недължими данъци и такси към държавата и към общината;

4.2. квитанция за внесен депозит;

5. Молбите се подават до 03.07.2008 год., до 17.00 ч. в отдел “ГРАО” общинска администрация Самуил.

6. При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 11.07.2008 год. от 15.00ч. Молбите за повторния търг се подават до 10.07.2008 год.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.207
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2.Алтънай Реджеб Ахмед ……………ЗА………………

3. Шенол Сали Чобан …..….......ЗА………………

4. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

5. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

7. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

10. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

12. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

13. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

14. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.207


По договор №45/16.12.2004 год. са предоставени 2 стаи от общинска сграда по АПОС №51/14.02.2006 год. с предназначение за “Административни дейности” находяща се в с.Самуил,ул.”Хаджи Димитър “№6 за нуждите на Бюрото по труда гр.Исперих- филиал –Самуил за срок от 3 год.

Поради изтичане срока на договора за безвъзмездно управление, Ви предлагам същия да се удължи с 3 год. считано от 05.01.2008 год.


На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12,.ал.3 от ЗОС и чл.14,ал.1 от Наредба №2 за “Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на ОбС, ОбС - Самуил със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


 1. Удължава срока на договор №45/16.12.2004 год. за безвъзмездно управление с предмет - предоставени 2 стаи от общинска сграда по АПОС №51/14.02.2006 год. с предназначение за “Административни дейности” находяща се в с.Самуил,ул.”Хаджи Димитър “№6 за нуждите на Бюрото по труда гр.Исперих- филиал Самуил с 3 години.

 2. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително споразумение към договора за безвъзмездно управление считано от 05.01.2008 год.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/

О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.208
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2.Алтънай Реджеб Ахмед ……………ЗА………………

3. Шенол Сали Чобан …..….......ЗА………………

4. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

5. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

7. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

10. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

12. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

13. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

14. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.208


В общинската администрация се получи молба с вх.№94 С дело 68/07.04.2008 год. за наемане на зъболекарския кабинет с.Самуил от Д-р Сюзан Сабриева Изетова от с.Киченица,община Разград,ул.”Иван Вазов” №12

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, ОбС със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:

1.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на “Зъболекарски кабинет” с площ от 22 кв.м. , находящ се на втория етаж на 2МС /двуетажна масивна сграда/ “Обществено обслужване”, с.Самуил,ул.”Хаджи Димитър” №4

2. Търгът да се проведе на 04.07.2008 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на общината.;

3.Определя се:

3.1.първоначална тръжна цена – 33.00 лв. без ДДС;

3.2.депозит за участие – 10% от първоначалната тръжна цена;

3.3.стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

3.4.срок на наемното отношение – 3 год.;

3.5.оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на молбите за участие;

4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно с молбата:

4.1. удостоверение за недължими данъци и такси към държавата и към общината;

4.2. Фирмено решение и актуално съдебно състояние на фирмата за извършване на дейността;

4.3. квитанция за внесен депозит;

5. Молбите се подават до 03.07.2008 год., до 17.00 ч. в отдел “ГРАО” общинска администрация Самуил.

6. При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 11.07.2008 год. от 14.30ч. Молбите за повторния търг се подават до 10.07.2008 год.

7. Заповедта на кмета да се обяви в един регионален вестник.

8.Упълномощава кмета на общината да определи комисия за провеждането на търга и да обяви заповедта в един регионален вестник.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.209
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2.Алтънай Реджеб Ахмед ……………ЗА………………

3. Шенол Сали Чобан …..….......ЗА………………

4. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

5. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

7. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

10. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

12. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

13. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

14. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.209


В общинска администрация Самуил се получи молба с вх.№94Д дело 18 от 11.03.2008 год. от Денис Реджеб Шемсидим с адрес:с.Самуил,ул.”Ком” №3.

Молителят желае да наеме част от втория етаж на масивна сграда с предназначение за “ Спортни мероприятия” или по –точно една стая – зала, две малки и санитарен възел с цел откриване на “Спортен клуб – фитнес зала” .Инвестиране и оборудване от страна на наемателя.

Имотът представлява 2МС /двуетажна масивна сграда/ с предназначение за “Спортни мероприятия” по акт за публична общинска собственост №16/04.01.2006год., находящ се в с.Самуил,ул.”Паркова” №3 в поземлен имот ІІІ, квартал 2.


Предвид гореизложеното на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.14,ал.4 от Наредба №2 на ОбС Самуил, ОбС със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от втория етаж на масивна сграда с предназначение за “ Спортни мероприятия” по акт за публична общинска собственост №16/04.01.2006 г.,находящ се в с.Самуил,ул.”Паркова” №3 в поземлен имот ІІІ, квартал 2,както следва:

1.1. една стая – зала със застроена площ от 67.76 кв.м.;

1.2. две стаи- почивни със застроена площ от 15.08 кв.м.

1.3. санитарен възел със застроена площ от 5.70 кв.м.

2. Търгът да се проведе на 04.07.2008 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на общината.;

3.Определя се:

3.1.първоначална тръжна цена – 26.00 лв.без ДДС;

3.2.депозит за участие – 10% от първоначалната тръжна цена;

3.3.стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

3.4.срок на наемното отношение – 5 години ;

3.5.оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на молбите за участие;

4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно с молбата:

4.1. удостоверение за недължими данъци и такси към държавата и към общината;

4.2. Фирмено решение и актуално съдебно състояние на фирмата или дружеството за извършване този вид дейност;

4.3. квитанция за внесен депозит;

5. Молбите се подават до 03.07.2008 год., до 17.00 ч. в отдел “ГРАО” общинска администрация Самуил.

6. При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 11.07.2008 год. от 14.00ч.Молбите за повторния търг се подават до 10.07.2008 год.

7.Упълномощава кмета на общината да определи комисия за провеждането на търга и да обяви заповедта в един регионален вестник.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.210
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2.Алтънай Реджеб Ахмед ……………ЗА………………

3. Шенол Сали Чобан …..….......ЗА………………

4. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

5. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

7. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

10. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

12. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

13. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

14. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.210


С решение №2.10/26.11.2007 год. на ОбС Самуил - урегулиран поземлен имот – застроен с предназначение за „Дворно място” с площ от 770 кв.м. заедно с построения в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 45 кв.м., находящ се в с.Самуил,ул.”В.Левски” №41, община Самуил,Разградска област, представляващ поземлен имот V-178 в квартал 66 по плана на с.Самуил одобрен по заповед №908/1983 г. беше включен в “Годишния план за приватизация 2008 год. “


За имота се изготвиха: комплект от тръжни документи , проекто- договор, пазарна оценка и данъчна оценка.


Изготвена е оценка от независим лицензиран оценител - ЕООД ”Регпал” гр.Разград представляван от Слави Илиев на 10.03.2008 г. в размер на 11 183.00 лв.


Данъчната оценка на имота е 3 037.30 лв.


На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;чл.1,ал.2,т.3;чл.4,ал.2;чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол;чл.5,ал.3 и чл.12,ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители,чл.5 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с решение №2.10/26.11.2007 г. на ОбС Самуил , ОбС Самуил със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


1.Приема анализа за правното състояние и приватизационната оценка на урегулиран поземлен имот – застроен с предназначение за „Дворно място” с площ от 770 кв.м. заедно с построения в имота самостоятелен обект едноетажна масивна сграда със застроена площ от 45 кв.м., находящ се в с.Самуил,ул.”В.Левски” №41, община Самуил,Разградска област, представляващ поземлен имот V-178 в квартал 66 по плана на с.Самуил по АЧОС №112/02.05.2006 г. с първоначална тръжна цена в размер на 11 183.00 .лв. и стъпка за наддаване в размер на 112.00 лв.

2.Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3.Утвърждава тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба на обекта и определя такса за закупуване на тръжни документи в размер на 100.0 лв.

4.Тръжната документация да се закупува от стая 107,първия етаж на общинската администрация до 20 календарни дни от обнародването на решението в „ДВ, след представяне на квитанция от внесена парична вноска в касата на общинската администрация в размер на 100.0 лв.

5.Депозитната вноска в размер на 10% от първоначалната цена на имота да се внесе по банкова сметка BG 69TTBB94003219023587 код TTBBBG22 при SG „Експрес банк” клон Разград до крайния срок за подаване на документите.

6.Оглед на имота- след закупване на тръжни документи в рамките н работното време.

7.Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в запечатан непрозрачен плик в отдел „ГРАО” стая 103 в срок до 29 календарен ден от обнародването на решението в „ДВ”.

8.Публичен търг с явно наддаване за приватизация на имота да се проведе в съответствие с изискванията на глава V от раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите на 30 календарен ден от обнародване на решението в „ДВ”, а при неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 40 календарен ден от обнародване на решението в „ДВ”

9.Възлага на кмета на община Самуил да назначи комисия за провеждане на публичния търг с явно наддаване и да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия търга участник.В комисията да се включат и двама общински съветници.


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/


О^ БЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Протокол №10


от заседание на 16.05.2008 г., Решение № 10.211
СПИСЪК
на общинските съветници от ОбС – Самуил

16.05.2008 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов……….......ЗА………………

2.Алтънай Реджеб Ахмед ……………ЗА………………

3. Шенол Сали Чобан …..….......ЗА………………

4. Юксел Осман Молла ..……….......ЗА…………….

5. Назиле Халис Исмаил ………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис ………….......ЗА………………

7. Ислям Хюсмен Якуб ………….......ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али ………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов…...................ЗА...……………

10. Риза Сабри Али ………….......ЗА………………

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям ………….......ЗА…...…………

12. Айдън Сеидахмед Алиосман ……….......ЗА………..……

13. Невзат Сали Салим ..……......ЗА………………

14. Али Ибрям Али ……….....ЗА………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №10.211


С решение №30.362/23.08.2002 год е предоставен общински имот „Сватбено-ритуална зала” с.Самуил, ул.”Мусала” №11, поземлен имот V в квартал 70 на читалище „Христо Ботев” с.Самуил за безвъзмездно ползване.

Поради критичното състояние на сградата е необходимо да се извърши ремонт на покривната конструкция.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Самуил да отмени горепосоченото решение.


На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Самуил със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


Отменя решение №30.362/23.08.2002 година.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.


Председател: /П/ Не се чете

/инж. И. Исмаилов/


Вярно с оригинала. Изготвил преписа:……………....

/Ф.Махмуд/

programma-meropriyatij-seminara-asu-tp-v-himicheskoj-promishlennosti-tendencii-razvitiya-rinka-i-tehnologij.html
programma-meropriyatij-v-mgimo-data-provedeniya-meropriyatiya.html
programma-meropriyatij-v-ramkah-vserossijskogo-festivalya-nauki-19-aprelya-vtornik.html
programma-meropriyatij-vistavki-foruma-hochu-rabotat-3-27-29-oktyabrya-2011-g-27-oktyabrya-chetverg.html
programma-meropriyatiya-12-21-avgusta-2010-god-mesto-provedeniya-gribanovskij-novohoperskij-rajoni-voronezhskoj-oblasti.html
programma-meropriyatiya-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-igra-dlya-starsheklassnikov-velikaya-otechestvennaya-znat-i-pomnit.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernaya-programma-naimenovanie-disciplini-sociologiya-predprinimatelstva-rekomenduetsya-dlya-napravleniya-podgotovki-040100-sociologiya.html
 • bukva.bystrickaya.ru/metodi-optimizacii-portfelya-beskuponnih-obligacij.html
 • exam.bystrickaya.ru/zapiski-lic-sluzhivshih-v-yugorskoj-zemle-kornilov-a-m-zamechaniya-o-sibiri-stranica-3.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sovremennaya-globalizaciya-processi-i-problemi-socialno-tehnogennogo-razvitiya.html
 • learn.bystrickaya.ru/formi-obekti-i-uchastniki-sertifikacii.html
 • notebook.bystrickaya.ru/internet-resursi-grizlov-b-v-monitoring-smi-5-marta-2008-g.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/ria-novosti-10.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/citirovannaya-literatura-gazodinamicheskie-yavleniya-v-gazorazryadnoj-plazme-i-sredah-s-releevskim-mehanizmom-energovideleniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/viii-dostupnost-i-kachestvo-zhilya-doklad-kubishkinoj-valentini-viktorovni.html
 • znanie.bystrickaya.ru/administrirovanie-uproshennoj-sistemi-nalogooblozheniya-chast-7.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkursa-informacionnih-stendov-ugolkov-zdorovya-na-temu-starenie-i-zdorove.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rasshifrovka-130-pesen-vvisockogo-stranica-4.html
 • assessments.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-za-mart-2010-goda-stranica-3.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/psihologicheskaya-podgotovka-legkoatleta.html
 • learn.bystrickaya.ru/fio-prepodavatelya.html
 • control.bystrickaya.ru/cipko-ya-prozrel-net-kontra-obgadilas-viktor-anpilov-podnyat-zhivih.html
 • lecture.bystrickaya.ru/analiz-investicionnoj-privlekatelnosti-predpriyatij-v-otraslevom-razreze-puti-eyo-povisheniya-chast-13.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/viborochnij-obzor-novostej-mim-link-za2006-god-novosti-mezhdunarodnogo-instituta-menedzhmenta-link-za-2006g-4.html
 • pisat.bystrickaya.ru/uchebnij-kurs-svetovoj-dizajn-goroda-konspekt-lekcij-lekciya-2-tehnika-i-normi-iskusstvennogo-osvesheniya-v-gorode.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-en-f-5-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-podgotovki-specialista-po-specialnosti.html
 • testyi.bystrickaya.ru/4osobennosti-pravovogo-statusa-centralnih-organov-ispolnitelnoj-vlasti.html
 • turn.bystrickaya.ru/perechen-kulturno-sportivnih-meropriyatij-planiruemih-dlya-provedeniya-na-territorii-mo-gorod-vsevolozhsk-vsevolozhskogo-municipalnogo-rajona-leningradskoj-oblasti-v-noyabre-2011-goda.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/skazki-i-skazochniki-chast-7.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/voprosi-k-ekzamenu-tehnogennie-sistemi-i-ekologicheskij-risk-cel-i-zadachi-disciplini-tehnogennie-sistemi-i-ekologicheskij-risk.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tema-2-podhodi-i-metodi-k-ocenke-nedvizhimosti-2-pravovoe-regulirovanie-obektov-ocenki-31.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kratkosrochnie-bumagi-s-viplatoj-procentov-v-moment-pogasheniya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gp-severnoj-ameriki-iz-istorii-otkritiya-i-issledovaniya-materika.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pervonachalnij-doklad-stranica-8.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/protivopozharnie-trebovaniya-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-remonte-i-tehnicheskom-obsluzhivanii-avtotraktornogo.html
 • spur.bystrickaya.ru/lotman-yu-m-stati-po-semiotike-i-topologii-kulturi.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/studentka-magistraturi-vtorogo-kursa-fakulteta-iskusstv-socialnih-i-gumanitarnih-nauk-gouvpo-tgpu-im-l-n-tolstogo-mikuckaya-marina-yurevna-v-tgpu-im-l-n.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-rabochaya-programma-razrabotana-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-10-klassa-sostavlena-na-osnove-federalnogo-zakona-ot-29-12-2012-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii.html
 • crib.bystrickaya.ru/kamen-s-dushi-chabad-youth-organisation-h-q-israel-molodezhnaya-organizaciya-hasidov-habad.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dpp-f-16-6-plavanie-celi-i-zadachi-disciplini.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/profilnij-uroven-aya-programma-uchitelya-matematiki-tuchinoj-n-v-razrabotannaya-na-osnove-uchebnih-programm-algebra.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.