.RU

Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз март 2005 г


ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


март 2005 г.


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ : СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ


А. Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз


Б. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз


^ Част първа: Принципи


Част втора: Промени в Конституцията


Дял I: Институционални разпоредби

Дял II: Други промени


Част трета: Постоянни разпоредби


Дял I: Изменения на актовете, приети от институциите

Дял II: Други разпоредби


^ Част четвърта: Временни разпоредби


Дял I: Преходни мерки

Дял II: Институционални разпоредби

Дял III: Финансови разпоредби

Дял IV: Други разпоредби


^ Част пета: Разпоредби, свързани с прилагането на настоящия протокол


Дял I: Създаване на институциите и органите

Дял II: Приложимост на актовете на институциите

Дял III:Заключителни разпоредби


Приложения


Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 от Протокола)


Приложение II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, както са включени в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които са задължителни за и се прилагат в новите държави членки от присъединяването (по смисъла на член 4, параграф 1 от Протокола)


Приложение III: Списък по член 16 от Протокола: изменения в актове, приети от институциите


1. Дружествено право


Права върху индустриална собственост


I. Търговска марка на Общността

II. Сертификат за допълнителна закрила

III. Промишлен дизайн на Общността

2. Земеделие

3. Транспортна политика

4. Данъчна политика


Приложение IV: Списък по член 17 от Протокола: допълнителни изменения в актове, приети от институциите


Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство


Приложение V: Списък по член 18 от Протокола: други постоянни разпоредби


1. Дружествено право

2. Политика на конкуренция

3. Земеделие

4. Митнически съюз


Допълнение към приложение V


Приложение VI: Списък по член 20 от Протокола: преходни мерки България


1. Свободно движение на хора

2. Свободно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

5. Транспортна политика

6. Данъчна политика

7. Социална политика и заетост

8. Енергетика

9. Телекомуникации и информационни технологии

10. Околна следа

A. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение към приложение VI


Приложение VII: Списък по член 20 от Протокола: преходни мерки Румъния


1. Свобдно движение на хора

2. Свобдно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Политика на конкуренция

A. Фискална помощ

Б. Преструктуриране на стоманодобивния сектор

5. Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

I. Ветеринарно законодателство

II. Фитосанитарно законодателство

6. Транспортна политика

7. Данъчна политика

8. Енергетика

9. Околна среда

A. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение A към приложение VII

Допълнение Б към приложение VII


Приложение VІІІ: Развитие на селските райони (по член 34 от Протокола)


Приложение ІХ: Специфични задължения, които са поети, и изисквания, които са приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 oт Протокола)


В. Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз


Част първа : Принципи


Част втора: Промени в Договорите

Дял I: Институционални разпоредби

Дял II: Други промени


Част трета: Постоянни разпоредби


Дял I: Изменения на актовете, приети от институциите

Дял II: Други разпоредби


Част четвърта: Временни разпоредби


Дял I: Преходни мерки

Дял II: Институционални разпоредби

Дял III: Финансови разпоредби

Дял IV: Други разпоредби


Част пета: Разпоредби, свързани с прилагането на настоящия акт


Дял I: Създаване на институциите и органите

Дял II: Приложимост на актовете на институциите

Дял III: Заключителни разпоредби


Приложения


Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 от Акта за присъединяване )


Приложение II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, както са включени в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които са задължителни или се прилагат в новите държави-членки, считано от момента на присъединяването (по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване)


Приложение III: Списък по член 19 от Акта за присъединяване: изменения в актовете, приети от институциите


1. Дружествено право


Права върху индустриална собственост


I. Търговска марка на Общността

II. Сертификат за допълнителна закрила

III. Промишлен дизайн на Общността

2. Земеделие

3. Транспортна политика

4. Данъчна политика


Приложение IV: Списък по член 20 от Акта за присъединяване: допълнителни изменения в актовете, приети от институциите


Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство


Приложение V: Списък по член 21 от Акта за присъединяване: други постоянни разпоредби


1. Дружествено право

2. Политика на конкуренция

3. Земеделие

4. Митнически съюз


Допълнение към приложение V


Приложение VI: Списък по член 23 от Акта за присъединяване: преходни мерки България


1. Свободно движение на хора

2. Свободно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

5. Транспортна политика

6. Данъчна политика

7. Социална политика и заетост

8. Енергетика

9. Телекомуникации и информационни технологии

10. Околна следа

А. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение към приложение VI


Приложение VII: Списък по член 23 от Акта за присъединяване: преходни мерки Румъния


1. Свободно движение на хора

2. Свободно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Политика на конкуренция

А. Фискална помощ

Б. Преструктуриране на стоманодобивния сектор

5. Земеделие

А. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

I. Ветеринарно законодателство

II. Фитосанитарно законодателство

6. Транспортна политика

7. Данъчна политика

8. Енергетика

9. Околна среда

А. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение A към приложение VII

Допълнение Б към приложение VII


Приложение VIII: Развитие на селските райони (по член 34 от Акта за присъединяване )


Приложение IX: Специфични задължения, които са поети, и изисквания, които са приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 от Акта за присъединяване )


Заключителен акт


I. Текст на Заключителния акт


II. Декларации


A. Съвместни декларации на настоящите държави-членки


1. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: България

2. Съвместна декларация относно зеленчукови семена:

България ......

3. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: Румъния

4. Съвместна декларация относно развитието на селските райони : България и Румъния


Б. Съвместни декларации от настоящите държави-членки и Комисията


5. Съвместна декларация за подготовката на България и Румъния за присъединяване


В. Съвместна декларация на Федерална република Германия и Република Австрия


6. Съвместна декларация на Федерална република Германия и Република Австрия относно свободното движение на работници: България и Румъния


Г. Декларация на Република България


7. Декларация на Република България за използването на кирилицата в Европейския съюз


III. Размяна на писма между Европейския съюз и Република България и

Румъния относно процедура за информиране и консултиране с цел

приемането на някои решения и други мерки, които да бъдат

предприети през периода, предхождащ присъединяването


ДОГОВОР


МЕЖДУ


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

(ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)


И


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ,


ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,


ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


ОБЕДИНЕНИ в своето желание да се стремят към постигането на целите на Европейския съюз,


ТВЪРДО РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече положените основи,


КАТО ОТЧИТАТ, че член I-58 от Конституцията, както и член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда възможността европейските държави да станат членове на Съюза,


КАТО ОТЧИТАТ, че Република България и Румъния са подали молби за членство в Съюза,


КАТО ОТЧИТАТ, че Съветът на Европейския съюз, след като получи мнението на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изразява своето съгласие за приемането на тези държави,


КАТО ОТЧИТАТ, че към момента на подписване на настоящия договор Договорът за създаване на Конституция за Европа е подписан, но не е ратифициран от всички държави-членки на Съюза, и че Република България и Румъния ще се присъединят към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,


СЕ ДОГОВОРИХА относно условията и договореностите по приемането и с тази цел определиха за свои упълномощени представители:


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


[List signatories]


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,


[List signatories]


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА ИСПАНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ИРЛАНДИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,


[List signatories]


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА МАЛТА,


[List signatories]


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,


[List signatories]


ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РУМЪНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,


[List signatories]


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,


[List signatories]


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


[List signatories]


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ЧЛЕН 1


1. Република България и Румъния с настоящия договор стават членове на Европейския съюз.


2. Република България и Румъния стават страни по Договора за създаване на Конституция за Европа и по Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия с измененията и допълненията в него.


3. Условията и договореностите по приемането са установени в приложения Протокол към настоящия договор. Разпоредбите на този протокол са неразделна част от настоящия договор.


4. Протоколът, включително неговите приложения и допълнения, се прилагат към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и неговите разпоредби са неразделна част от тези договори.


ЧЛЕН 2


1. При условие че Договорът за създаване на Конституция за Европа не е в сила на датата на присъединяването, Република България и Румъния стават страни по Учредителните договори на Съюза, така както са изменени или допълнени.


В такъв случай член 1, параграфи 2 - 4 се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.


2. Условията за приемане и измененията на Учредителните договори на Съюза, произтичащи от това приемане, които ще се прилагат от датата на присъединяването до датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция на Европа, са посочени в Акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор.


3. В случай че Договорът за създаване на Конституция за Европа влезе в сила след присъединяването, Протоколът, посочен в член 1, параграф 3, заменя Акта, посочен в член 2, параграф 2 на датата на влизане в сила на посочения договор. В такъв случай се счита, че разпоредбите на горепосочения протокол не произвеждат нов правен ефект, а запазват действието си, при условията, посочени в Договора за създаване на Конституция за Европа, в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и в този протокол, по отношение на породените вече правни последици на разпоредбите на Акта, посочен в член 2, параграф 2.


Актове, приети до влизането в сила на Протокола, посочен в член 1, параграф 3, въз основа на настоящия договор или на Акта, посочен в параграф 2, остават в сила и техните правни последици се запазват, докато тези актове не бъдат изменени или отменени.


ЧЛЕН 3


Разпоредбите, отнасящи се до правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, както са определени в договорите, по които Република България и Румъния стават страни, се прилагат по отношение на настоящия договор.


ЧЛЕН 4


1. Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни съгласно техните съответни конституционни изисквания. Инструментите за ратификация се депозират при правителството на Италианската република най-късно до 31 декември 2006 г.


2. Настоящият договор влиза в сила на 1 януари 2007 г., при условие че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата.


Ако въпреки това държава, посочена в член 1, параграф 1, не е депозирала своевременно своя документ за ратификация, настоящият договор влиза в сила за другата държава, която е депозирала своя инструмент. В този случай Съветът приема незабавно с единодушие необходимите промени в членове 5 и 6 от настоящия договор, в членове 10 - 12, 21 - 26, 30 - 34, 46, 48 и 49, приложения III - IX и допълнения към тях от Протокола, посочен в член 1, параграф 3 и, според случая, в членове 9 - 15, 24 - 26, 30 - 34, 46, 48 и 49, Приложения III - IX и допълнения към Акта, посочен в член 2, параграф 2; и с единодушие може също да отмени поради изтекъл срок на действие или да измени тези разпоредби на гореспоменатия протокол, включително неговите приложения и допълнения, и според случая, на гореспоменатия акт, включително неговите приложения и допълнения, които разпоредби се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своя инструмент за ратификация.


Независимо от депозирането на всички необходими инструменти за ратификация в съответствие с параграф 1, настоящият договор влиза в сила на 1 януари 2008 г., ако Съветът приеме решение относно двете присъединяващи се държави, съгласно член 38 от Протокола, посочен в член 1, параграф 3 или съгласно член 39 от Акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизането в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.


Ако се вземе такова решение само по отношение на една от присъединяващите се държава, настоящият договор влиза в сила за тази държава на 1 януари 2008 г.


3. Независимо от разпоредбата на параграф 2, институциите на Съюза могат да приемат преди присъединяването мерките, посочени в членове 3, параграф 6, 6, параграф 2, втора алинея, 6, параграф 4, втора алинея, 6, параграф 7, втора и трета алинеи, 6, параграф 8 втора алинея, 6, параграф 9, трета алинея, 17, 19, 27, параграфи 1 и 4, 28, параграфи 4 и 5, 29, 30, параграф 3, 31, параграф 4, 32, параграф 5, 34, параграфи 3 и 4, 37, 38, 39, параграф 4, 41, 42, 55, 56, 57 и приложения IV-VIII от Протокола, посочен в член 1, параграф 3. Подобни мерки се приемат по силата на равностойните разпоредби на членове 3, параграф 6, 6, параграф 2, втора алинея, 6, параграф 4, втора алинея, 6, параграф 7, втора и трета алинеи, 6, параграф 8, втора алинея, 6, параграф 9, трета алинея, 20, 22, 27, параграф 1 и 4, 28, параграф 4 и 5, 29, 30, параграф 3, 31, параграф 4, 32, параграф 5, 34, параграф 3 и 4, 37, 38, 39, параграф 4, 41, 42, 55, 56, 57 и приложения IV-VIII от Акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.


Тези мерки влизат в сила само поради и от датата на влизане в сила на настоящия договор.


ЧЛЕН 5


Текстът на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставен на български и на румънски език, се прилага към настоящия договор. Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставени на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език.


Правителството на Италианската република изпраща на правителствата на Република България и Румъния заверено копие от Договора за създаване на Конституция за Европа на всеки от езиците, посочени в първия параграф.


ЧЛЕН 6


Настоящият договор, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие на всяко от правителствата на другите страни по договора.


ПРОТОКОЛ

ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО

^ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, че Република България и Румъния стават членове на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,


КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, че член I-58 от Договора за създаване на Конституция за Европа предвижда, че условията и договореностите за приемане са предмет на споразумение между държавите-членки и страната кандидатка,


СЕ СПОРАЗУМЯХА относно следните разпоредби, които ще бъдат приложени към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:


ЧАСТ ПЪРВА


ПРИНЦИПИ


ЧЛЕН 1

1. За целите на настоящия протокол:


– думата "Конституция" означава Договора за създаване на Конституция за Европа;


– изразът "Договорът за ЕОАЕ" означава Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, допълнен или изменен по силата на договори или други актове, влезли в сила преди присъединяването;


– изразът "настоящи държави-членки” означава Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;


– изразът "нови държави-членки" означава Република България и Румъния;


– думата “институциите” означава институциите, създадени по силата на Конституцията.

2. Препращанията в настоящия протокол към Конституцията и към Съюза, при необходимост, се считат за препращания съответно към Договора за ЕОАЕ и към Общността, учредена с Договора за ЕОАЕ.


ЧЛЕН 2


От датата на присъединяване разпоредбите на Конституцията Договорът за ЕОАЕ и актовете, които са приети от институциите преди присъединяването, са задължителни за България и Румъния и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в Конституцията, в Договора за ЕОАЕ и в настоящия протокол.


ЧЛЕН 3


1. България и Румъния се присъединяват към решенията и споразуменията, приети от Представителите на правителствата на държавите-членки, когато заседават в рамките на Съвета.


2. България и Румъния са в същото положение, както настоящите държави-членки, по отношение на декларациите или резолюциите, или други позиции, приети от Европейския съвет или Съвета, и по отношение на тези, свързани със Съюза, приети с общо съгласие на държавите-членки; те, съответно, спазват принципите и насоките, произтичащи от тези декларации, резолюции или други позиции и предприемат необходимите мерки за осигуряване на тяхното изпълнение.


3. България и Румъния се присъединяват към конвенциите и протоколите, включени в приложение I. Тези конвенции и протоколи влизат в сила по отношение на България и Румъния на датата, определена от Съвета в решенията, посочени в параграф 4.


4. Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, приема Европейски решения, с които извършва всички промени, необходими за присъединяване към конвенциите и протоколите, посочени в параграф 3, и публикува приведения в съответствие текст в Официален вестник на Европейския съюз.


5. България и Румъния се задължават по отношение на посочените в параграф 3 конвенции и протоколи да въведат административни и други разпоредби като тези, приети до датата на присъединяването от настоящите държави-членки или от Съвета, и да улеснят практическото сътрудничество между институциите и организациите на държавите-членки.


6. Съветът, с единодушие, по предложение на Комисията, може да приеме европейски решения, които допълват приложение I с тези конвенции, споразумения и протоколи, които са подписани преди датата на присъединяване.


7. Особените инструменти, посочени в настоящия член, включват тези, които са посочени в член IV 438 от Конституцията.


ЧЛЕН 4


1. Разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, посочени в Протокол № 17 към Конституцията за достиженията на правото на ЕС от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях и са изброени в приложение II, както и всички бъдещи такива актове, приети преди датата на присъединяване, са задължителни и се прилагат в България и Румъния от датата на присъединяването.


2. Разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, и актовете, на които се основават или които по друг начин са свързани с тях, но които не са посочени в параграф 1, макар да са задължителни за България и Румъния от датата на присъединяването, се прилагат във всяка една от тези държави само съгласно европейско решение на Съвета, което поражда такова действие, след проверка в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че необходимите условия за прилагането на всички части от съответните достижения на правото на ЕС са спазени в тази държава.


Съветът, след консултации с Европейския парламент, взема решение с единодушие на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, по отношение на които разпоредбите, посочени в настоящия параграф, вече са влезли в сила, и от представителя на правителството на държавата-членка, по отношение на която тези разпоредби предстои да влязат в сила. Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, вземат участие в това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген и на актовете, които се основават на тях или които по друг начин се отнасят до тях и в които участват тези държави-членки.


ЧЛЕН 5


България и Румъния участват в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяване като държави-членки с дерогация по смисъла на член ІІІ-197 от Конституцията.


ЧЛЕН 6


1. Споразуменията или конвенциите, сключени или временно прилагани от Съюза, с една или повече трети държави, с международна организация или с гражданин или юридическо лице на трета държава, са задължителни за България и Румъния, при условията, предвидени в Конституцията и в настоящия протокол.


2. България и Румъния се задължават да се присъединят, при условията, предвидени в настоящия протокол, към споразуменията или конвенциите, сключени или подписани съвместно от настоящите държави-членки и Съюза.


Присъединяването на България и Румъния към споразуменията или конвенциите, сключени или подписани съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки с отделни трети страни или международни организации, се одобрява чрез сключване на протокол към тези споразумения или конвенции между Съвета, действащ с единодушие от името на държавите-членки и заинтересованите трета страна или страни или международни организации. Комисията води преговори по тези протоколи от името на държавите-членки въз основа на указанията за водене на преговори, одобрени от Съвета с единодушие, и след консултации с комитет, който включва представители на държавите-членки. Тя представя на Съвета проект на протоколите, които да бъдат сключени.


Тази процедура не се засяга от упражняването на собствените компетенции на Съюза и не засяга разпределението на правомощия между Съюза и държавите-членки по отношение на сключването на такива споразумения в бъдеще или всякакви други изменения, които не са свързани с присъединяването.


3. При присъединяването към споразуменията и конвенциите, посочени в параграф 2, България и Румъния придобиват същите права и задължения, произтичащи от тези споразумения и конвенции като настоящите държави-членки.


4. От датата на присъединяването и до влизането в сила на необходимите протоколи, посочени в параграф 2, България и Румъния прилагат разпоредбите на споразуменията или конвенциите, сключени съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки преди присъединяването, с изключение на споразумението за свободно движение на хора, сключено с Швейцария. Това задължение се отнася и за онези споразумения или конвенции, които Съюзът и настоящите държави-членки са се договорили да прилагат временно.


До влизането в сила на протоколите, посочени в параграф 2, Съюзът съвместно с държавите-членки, при необходимост и в рамката на своите съответни компетенции, предприемат всички подходящи мерки.


5. България и Румъния се присъединяват към Споразумението за партньорство между членовете на Съвместната асамблея на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга , подписано в Котону на 23 юни 2000 г.


6. България и Румъния се задължават да се присъединят към Споразумението за Европейското икономическо пространство в съответствие с член 128 от това споразумение.


7. От датата на присъединяване България и Румъния прилагат двустранните споразумения и разпоредби относно текстила, сключени от Съюза с трети страни.


Количествените ограничения, прилагани от Съюза по вноса на текстилни продукти и облекло, се коригират, за да вземе пред вид присъединяването на България и Румъния към Съюза. За тази цел, измененията в двустранните споразумения и договорености, по смисъла на горепосоченото, могат да се договарят от Съюза със заинтересованите трети страни преди датата на присъединяването.


Ако измененията в двустранните споразумения и договорености относно текстила не са влезли в сила до датата на присъединяването, Съюзът приема необходимите промени в своите правила за внос на текстилни продукти и облекло от трети страни, за да съобрази присъединяването на България и Румъния.


8. Количествените ограничения, прилагани от Съюза по вноса на стомана и продукти от стомана, се коригират въз основа на вноса през последните години на България и Румъния на продукти от стомана, които са с произход от съответните страни доставчици.


За тази цел, необходимите изменения в двустранните споразумения и договорености за стомана, сключени между Съюза и трети страни, се договарят преди датата на присъединяване.


Ако измененията в двустранните споразумения и договорености не са влезли в сила до датата на присъединяване, прилагат се разпоредбите на първа алинея.


9. Споразуменията за риболов, сключени преди присъединяването от България и Румъния с трети страни, се управляват от Съюза.


Правата и задълженията, произтичащи от тези споразумения за България и Румъния, не се засягат през периода, в който временно се запазва прилагането на разпоредбите на тези споразумения.


Възможно най-скоро и при всички случаи преди изтичането на срока на споразуменията, посочени в първа алинея, във всеки един случай, Съветът, по предложение на Комисията, приема подходящи решения за продължаването на риболовните дейности, произтичащи от тези споразумения, включително и възможността за удължаване на някои споразумения за срокове, които не надвишават една година.


10. България и Румъния се оттеглят, считано от датата на присъединяването, от всяко споразумение за свободна търговия с трети страни, включително от Централноевропейското споразумението за свободна търговия.


В степента, в която споразуменията между България и Румъния или и двете държави, от една страна, и една или повече трети страни, от друга, не са съвместими със задълженията, произтичащи от настоящия протокол, България и Румъния предприемат всички необходими мерки, за да премахнат установените несъответствия. Ако България или Румъния срещнат затруднения при промяна на споразумение, сключено с една или повече трети страни преди присъединяването, те се оттеглят от споразумението в съответствие с неговите условия.


11. България и Румъния се присъединяват съгласно условията, предвидени в настоящия протокол, към вътрешните споразумения, сключени от настоящите държави-членки, с оглед изпълнението на споразуменията или конвенциите, посочени в параграфи 2, 5 и 6.


12. България и Румъния приемат подходящи мерки, когато е необходимо, за да съобразят своята позиция по отношение на международните организации, и по отношение на онези международни споразумения, по които Съюзът или други държави-членки също са страни, с правата и задълженията, произтичащи от присъединяването им към Съюза.


Те се оттеглят, в частност, на датата на присъединяване или на възможно най-ранната дата след това, от международните споразумения и организациите по риболов, по които Съюзът също е страна, освен ако тяхното членство се отнася до въпроси, различни от риболова.


13. Когато настоящият член препраща към конвенции и споразумения, сключени или подписани от Съюза, се включват и тези, посочени в член IV-438 от Конституцията.


ЧЛЕН 7


Европейски закон на Съвета може да отмени преходните разпоредби, предвидени в настоящия протокол, когато те вече не се прилагат. Съветът действа с единодушие след консултиране с Европейския парламент.


ЧЛЕН 8


1. Актовете, приети от институциите, с които са свързани преходните разпоредби на настоящия протокол, запазват своя правен статус, по-специално процедурите за изменение на тези актове продължават да се прилагат.


2. Разпоредбите на настоящия протокол, чиято цел или действие е да отменят или изменят актовете, приети от институциите по различен начин от този на преходните мерки, имат същия правен статус както разпоредбите, които те отменят или изменят, и са предмет на същите правила, както тези разпоредби.


ЧЛЕН 9


Прилагането на Конституцията и на актовете, приети от институциите, като преходна мярка е предмет на дерогациите, предвидени в настоящия протокол.


ЧАСТ ВТОРА


ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА


ДЯЛ I


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ЧЛЕН 10


1. Член 9, първи параграф от Протокол № 3 за Статута на Съда на Европейския съюз, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:


" Когато на всеки три години се извършва частично обновяване на състава на съда, последователно се заменят четиринадесет и тринадесет съдии.".


2. Член 48 от Протокол № 3 от Статута на Съда на Европейския съюз, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:


"Член 48


Общият съд се състои от двадесет и седем съдии."


ЧЛЕН 11


Протокол № 5 относно Статута на Европейската инвестиционна банка, приложен към Конституцията се изменя понастоящем, както следва:


1. В член 4, параграф 1, първа алинея:


a) уводното изречение се заменя със следното:


"1. Капиталът на банката е EUR 164 795 737 000, записан от държавите-членки, както следва*:


__________________

(*) Цитираните цифри за България и Румъния са индикативни и се основават на данни от 2003 г., публикувани от Евростат.";


б) между вписванията за Ирландия и Словакия се добавя следното:


"Румъния 846 000 000"; и


в) между вписванията за Словения и Литва се добавя следното:


"България 296 000 000."


2. Член 9 втори параграф, първа, втора и трета алинея се заменят със следното:


"2. Управителният съвет се състои от двадесет и осем директори и осемнадесет алтернативни директори.


Директорите се назначават от Съвета на директорите за пет години, като всяка държава-членка предлага по един. Комисията предлага също един директор.


Алтернативните директори се назначават от Съвета на Гуверньорите за пет години, както е показано по-долу:


– двама алтернативни директори, предложени от Федерална република Германия,


– двама алтернативни директори, предложени от Френската република,


– двама алтернативни директори, предложени от Италианската република,


– двама алтернативни директори, предложени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,


– един алтернативен директор, предложен по общо съгласие на Кралство Испания и Португалската република,


– един алтернативен директор, предложен по общо съгласие на Кралство Белгия, Великото Херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия,


– двама алтернативни директори, предложени по общо съгласие на Кралство Дания, Гръцката република, Ирландия и Румъния,


– двама алтернативни директори, предложени по общо съгласие на Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция,


– трима алтернативни директори, предложени по общо съгласие на Република България, Чешката република, Република Кипър, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република,


– един алтернативен директор, предложен от Комисията."


ЧЛЕН 12


Член 134, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕОАЕ относно състава на Научния и технически комитет се заменя със следното:


"2. Комитетът се състои от четиридесет и един членове, назначени от Съвета след консултации с Комисията."


ДЯЛ II


ДРУГИ ПРОМЕНИ


ЧЛЕН 13


Последното изречение на член ІІІ-157, параграф 1 от Конституцията се заменя със следното:


" По отношение на ограниченията, които съществуват по силата на националните законодателства на България, Естония и Унгария, съответната дата е 31 декември 1999 г."

ЧЛЕН 14


Член IV-440, параграф 1 от Конституцията се заменя със следното:


"1. Настоящият договор се прилага за Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство на Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия."


ЧЛЕН 15


1. Следната алинея се добавя се към член IV-448, параграф 1 от Конституцията:


"Съгласно Договора за присъединяване българският и румънският текст на настоящия договор също са автентични."


2. Вторият параграф на член 225 от Договора за ЕОАЕ се заменя със следното:


"Английският, българският, гръцкият, датският, естонският, ирландският, испанският, латвийският, литoвският, малтийският, полският, португалският, румънският, словашкият, словенският, унгарският, финският, чешкият, и шведският текст на настоящия договор също са автентични."


ЧАСТ ТРЕТА


ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ


ДЯЛ І


ИЗМЕНЕНИЯ В АКТОВЕТЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ


ЧЛЕН 16


Актовете, изброени в приложение III към настоящия протокол, се изменят, както е точно определено в това приложение.


ЧЛЕН 17


Промените в актовете, изброени в приложение IV към настоящия протокол, които са станали необходими поради присъединяването, се изготвят в съответствие с указанията, предвидени в това приложение,


ДЯЛ II

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


ЧЛЕН 18


Мерките, изброени в приложение V към настоящия протокол, се прилагат съобразно условията, предвидени в това приложение.


ЧЛЕН 19


Европейски закон на Съвета може да приеме промени в разпоредбите на настоящия протокол A, свързани с общата селскостопанска политика, които могат да се окажат необходими в резултат на изменения в правото на Съюза. Съветът действа единодушно след консултации с Европейския парламент.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА


ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ


ДЯЛ I


ПРЕХОДНИ МЕРКИ


ЧЛЕН 20


Мерките, изброени в приложения VI и VII към настоящия протокол, се прилагат по отношение на България и Румъния при условията, посочени в тези приложения.


ДЯЛ II


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ЧЛЕН 21


1. В член 1, параграф 2 от Протокол № 34 за преходните разпоредби, отнасящи се до институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се добавя следната алинея:


"Чрез дерогация от максималния брой на членовете на Европейския парламент, определен в член I-20, параграф 2 от Конституцията, броят на членовете на Европейския парламент се увеличава със следния брой членове от тези държави за периода, от датата на присъединяването до началото на мандата на Европейския парламент от 2009 до 2014 г., за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния.


България 18

Румъния 35".


2. Преди 31 декември 2007 г. България и Румъния, всяка една от тях, провежда избори за Европейски парламент чрез преки всеобщи избори на техните граждани за броя членове, определен в параграф 1, в съответствие с разпоредбите на Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори .


3. Чрез дерогация от член I-20, параграф 3 от Конституцията, ако изборите се проведат след датата на присъединяване, членовете на Европейския парламент, представляващи гражданите на България и Румъния за периода, който тече от датата на присъединяване до всеки от изборите, посочени в параграф 2, се избират от парламентите на тези държави в съответствие с процедурата, установена във всяка от тези държави.


ЧЛЕН 22


1. В член 2, параграф 2, втора алинея от Протокол № 34 за преходните разпоредби, свързани с институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, между вписванията за Белгия и Чешката република се добавя следното:


"България 10",


и между вписванията за Португалия и Словения се добавя:


"Румъния 14".


2. Член 2, параграф 2, трета алинея от Протокол № 34 за преходните разпоредби, свързани с институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:


"Актовете се приемат, ако са подадени най-малко 255 гласа "за", представляващи мнозинството от членовете, когато, съгласно Конституцията, те се приемат по предложение на Комисията. В други случаи решения се приемат, ако са подадени най-малко 255 гласа "за", представляващи най-малко две трети от членовете."

ЧЛЕН 23


В член 6 от Протокол № 34 за преходните разпоредби, свързани с институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, между вписванията за Белгия и Чешката република се добавя следното:


"България 12"


и между вписванията за Португалия и Словения се добавя:


"Румъния 15".


ЧЛЕН 24


В член 7 от Протокол № 34 за преходните разпоредби, отнасящи се до институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, между вписванията за Белгия и Чешката република, се добавя следното:


"България 12"


и, между вписванията за Португалия и Словения:


"Румъния 15".


ДЯЛ III


ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ


ЧЛЕН 25


1. От датата на присъединяване България и Румъния заплащат следните суми, съответстващи на техния дял от капитала, внесен за записания капитал, определен в член 4 от Протокол № 5 относно Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Конституцията .:


България EUR 14 800 000

Румъния EUR 42 300 000.


Тези суми се заплащат на осем равни вноски с падеж на 31 май 2007 г., 31 май 2008 г., 31 май 2009 г., 30 ноември 2009 г., 31 май 2010 г., 30 ноември 2010 г., 31 май 2011 г. и 30 ноември 2011 г.


2. България и Румъния внасят на осем равни части, чийто падежи настъпват на датите, посочени в параграф 1, в резервите и провизиите, които се равняват на резервите, както и към сумата, която все още предстои да бъде заделена за резервите и провизиите, обхващащи балансовата печалба/загуба, установена в края на месеца, предхождащ присъединяването, така както е вписана в счетоводния баланс на банката, в суми, съответстващи на следните проценти от резервите и провизиите :


България 0,181%

Румъния 0,517%


3. Капиталът и вноските, предвидени в параграфи 1 и 2, се внасят от България и Румъния в брой в евро, освен чрез дерогация, приета с единодушие на Съвета на гуверньорите.


ЧЛЕН 26


1. България и Румъния плащат следните суми за Изследователския фонд за въглища и стомана, посочени в Решение 2002/234/ЕОВС на Представителите на Правителствата на държавите-членки, когато заседават в рамките на Съвета, от 27 февруари 2002 г. относно финансовите последици от изтичането на Договора за ЕОВС и относно Изследователския фонд за въглища и стомана :


(EUR милиони, текущи цени)


България 11,95

Румъния 29,88


2. Плащанията към Изследователския фонд за въглища и стомана се извършват на четири вноски, които започват от 2009 г., и се плащат, както следва, при всеки отделен случай, на първия работен ден от първия месец на всяка година:


2009: 15%

2010: 20%

2011: 30%

2012: 35%.


ЧЛЕН 27


1. Тръжните процедури, договарянето на изпълнението и плащанията по предприсъединителната помощ по Програма ФАР , програма ФАР трансгранично сътрудничество и за Преходния финансов инструмент, посочено в член 31, се управляват от изпълнителни агенции в България и Румъния, считано от датата на присъединяване.


Предварителният контрол от страна на Комисията върху тръжните процедури и сключването на договори се отменя с решение на Комисията за тази цел, след като Комисията е провела процедура по акредитация, и след положително оценена Разширена децентрализирана система за изпълнение (EDIS) в съответствие с критериите и условията, уредени в приложението към Регламент на Съвета (EО) № 1266/1999 от 21 юни 1999 г. за координиране на помощта за страните кандидатки в рамките на предприсъединителната стратегия и зa изменение на Регламент (EИО) № 3906/89 и в член 164 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности .


Ако това решение на Комисията за отмяна на предварителния контрол не е взето преди датата на присъединяване, всички договори, подписани между датата на присъединяване и датата, на която е взето решението на Комисията, няма да могат да бъдат одобрявани за предприсъединителна помощ.


Въпреки това, по изключение, ако решението на Комисията за отмяна на предварителния контрол се забави след датата на присъединяване по причини, независещи от властите на България или Румъния, Комисията може да приеме, в надлежно обосновани случаи, че договори, които са подписани между датата на присъединяване и датата на решението на Комисията, могат да бъдат одобрявани за получаване на предприсъединителна помощ и че предприсъединителната помощ продължава да се използва за ограничен период при предварителен контрол на Комисията върху тръжните процедури и сключването на договори.


2. Финансовите задължения, поети преди присъединяването по предприсъединителните финансови инструменти, посочени в параграф 1, а също и тези по Преходния финансов инструмент, посочен в член 31, след присъединяването, включително приключване и регистриране на последващи отделни правни задължения и плащания, направени след присъединяването, продължават да се регулират съгласно правилата и разпоредбите на предприсъединителните финансови инструменти и се отразяват в съответните бюджетни глави до приключването на съответните програми и проекти. Независимо от това, процедурите за обществени поръчки, които са открити след присъединяването, се провеждат съгласно съответните разпоредби на Съюза.


3. Последното програмиране за предприсъединителната помощ, посочена в параграф 1, се осъществява през последната календарна година преди присъединяването. Дейностите по тези програми трябва да бъдат договорени в рамките на следващите две години. Не се предоставят никакви удължавания за периода на договаряне. По изключение и при надлежно обосновани случаи могат да бъдат предоставяни ограничени удължавания на срока за изпълнение на договорите.


Независимо от това, през първите две години след присъединяването могат да бъдат отпускани средства по предприсъединителните фондове за покриване на административните разходи, така както са определени в параграф 4. За одит и за разходи по оценяването могат да бъдат отпускани средства по предприсъединителни фондове до пет години след присъединяването.


4. За да се осигури необходимото приключване на използването на предприсъединителните финансови инструменти, посочени в параграф 1, и на Програма ИСПА , Комисията може да предприеме всички подходящи мерки, за да осигури поддържането на необходимия законоустановен персонал в България и Румъния най-много за деветнадесет месеца след присъединяването. През този период длъжностните лица, временно наетите лица или договорно наетите лица, назначени на длъжности в България и Румъния преди присъединяването, и от които се изисква да останат на длъжност в тези държави след датата на присъединяване, се ползват, по изключение, от същите финансови и материални условия като тези, които се прилагат от Комисията преди присъединяването в съответствие с Правилника за длъжностните лица и условията за наемане на работа на другите служители на Европейските общности, установен с Регламент на Съвета (EИО, Евратом, EОВС) № 259/68 . Административните разходи, включително за заплатите на останалите служители, които са необходими, се покриват от раздел "Приключване на предприсъединителната помощ за новите държави членки" или неговата равностойност в съответната област от политиката на общия бюджет на Европейския съюз по разширяването.


ЧЛЕН 28


1. Мерките, които към датата на присъединяване са предмет на решения за подпомагане по Регламент (ЕО) № 1267/1999 за създаването на Инструмент за структурни политики за предприсъединяване и прилагането на които не е приключило към тази дата, се считат за одобрени от Комисията съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. за създаването на Кохезионен фонд . Сумите, които все още трябва да бъдат предоставени за целите на изпълнението на тези мерки, се определят по Регламента относно Кохезионния фонд, в сила към датата на присъединяването, и се отнасят към главата, която съответства на този регламент в общия бюджет на Европейския съюз. Ако не е установено друго в параграфи 2 до 5, разпоредбите, които регулират прилагането на одобрените мерки съгласно последния регламент, се прилагат за тези мерки.


2. Всяка процедура за обществени поръчки, свързана с мярката, посочена в параграф 1, която на датата на присъединяване вече е била предмет на покана за търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се прилага в съответствие с правилата, посочени в тази покана за търг. Въпреки това, разпоредбите на член 165 на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, не се прилагат. Всяка процедура за обществени поръчки, свързана с мярката, посочена в параграф 1, която все още не е била предмет на покана за търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се провежда в съответствие с разпоредбите на Конституцията, актовете, приети съгласно тези разпоредби, и в съответствие с политиките на Съюза, включително онези, които се отнасят до защитата на околната среда, транспорта, трансевропейските мрежи, конкуренцията и възлагането на договори за обществени поръчки.


3. Плащанията, извършени от Комисията по силата на мярката, посочена в параграф 1 се отнасят към най-ранния неизплатен ангажимент съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 в първия случай и впоследствие съгласно регламента относно Кохезионния фонд, който тогава е в сила.


4. Правилата относно възможността за финансиране на разходите съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 остават приложими за мерките, посочени в параграф 1, освен в надлежно обоснованите случаи, при които Комисията взема решения по искане на заинтересуваната държава-членка.


5. Комисията може да реши, в изключителни и надлежно обосновани случаи, да определи специфични освобождавания от правилата, приложими съгласно регламента относно Кохезионния фонд, който е в сила към датата на присъединяване за мерките, посочени в параграф 1.


ЧЛЕН 29


Когато периодът на многогодишните ангажименти по програма САПАРД във връзка със залесяването на земеделска земя, с подпомагането за създаване на организации на производителите или за агроекологични схеми, продължава и след крайната възможна дата за плащанията по програма САПАРД, неизплатените ангажименти се покриват в рамките на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Ако в това отношение са необходими специфични преходни мерки, те се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 50, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1260/1999 от 21 юни 1999 г. за установяване на общи разпоредби за Структурните фондове .


ЧЛЕН 30


1. България, след като спря - в съответствие със своите ангажименти - преди 2003 г. окончателно за последващо извеждане от експлоатация блок 1 и блок 2 на ядрената електроцентрала "Козлодуй", се обвързва с окончателното спиране на блок 3 и блок 4 от тази електроцентрала през 2006 г. и последващо извеждане от експлоатация на тези блокове.


2. През периода 2007 - 2009 г. Общността предоставя на България финансова помощ в подкрепа на нейните усилия по извеждане от експлоатация и предприемане на мерки по преодоляване на последствията от спирането и извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на ядрената електроцентрала "Козлодуй".


Помощта, между другото, обхваща мерки за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на ядрената електроцентрала "Козлодуй"; мерки за привеждане в съответствие с изискванията по околна среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда; мерки за модернизиране в областта на конвенционално производство на енергия, пренос и разпределение на енергия в България; мерки за подобряване на енергийната ефективност за повишаване използването на възобновяеми енергийни източници и за повишаване сигурността на енергийните доставки.


За периода 2007 - 2009 г. помощта възлиза на EUR 210 милиона (по цени за 2004 г.) във вид на бюджетни ангажименти, отпускани на равни годишни траншове от EUR 70 милиона (по цени за 2004 г.).


Помощта или части от нея може да бъде предоставена във вид на вноска на Общността към Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ "Козлодуй", управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие.


3. Комисията може да приеме правила за реализирането на помощта, посочена в параграф 2. Правилникът се приема в съответствие с Решение на Съвета 1999/468/ЕО от 28 юни 1999 г., уреждащо процедурите за упражняване на правомощията по прилагане, предоставени на Комисията . За тази цел Комисията се подпомага от комитет. Прилагат се членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО. Периодът, съгласно член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е шест седмици. Комитетът приема свой процедурен правилник.


ЧЛЕН 31


1. За първата година от присъединяването Съюзът предоставя временна финансова помощ, наричана по-долу “Преходен финансов инструмент”, на България и Румъния, за да се развие и укрепи техния административен и съдебен капацитет за прилагането и привеждането в действие на правото на Съюза, и за засилване обмена на най-добри практики между експерти, работещи в една и съща област. Тази помощ финансира проекти за институционално изграждане и свързани с тях ограничени инвестиции от малък мащаб.


2. Помощта е насочена към продължаващата нужда от засилване на институционалния капацитет в определени области чрез действия, които не могат да бъдат финансирани от структурните фондове или от фондовете за развитие на селските райони.


3. За туининг проектите между публичните администрации за целите на институционалното изграждане процедурата за покана за представяне на оферти чрез мрежата от центровете за връзка в държавите-членки продължава да се прилага, както е установено в рамковите споразумения с държавите-членки за целите на предприсъединителната помощ.


Бюджетните ангажименти за Преходния финансов инструмент, по цени за 2004 г., за България и Румъния, възлизат на EUR 82 милиона през първата година след присъединяването, за да могат да бъдат използвани за национални и хоризонтални приоритети. Тези ангажименти се одобряват от бюджетния орган в рамките на финансовата перспектива.


4. Вземането на решения и усвояването на помощта по Преходния финансов инструмент се осъществява в съответствие с Регламент на Съвета (ЕИО) № 3906/89 за икономическата помощ за определени страни от Централна и Източна Европа.


ЧЛЕН 32


1. Създава се Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение като временен инструмент, който да помогне на България и Румъния между датата на присъединяване и края на 2009 г., да финансират дейностите на новите външни граници на Съюза за прилагането на достиженията на правото на ЕС от Шенген и контрола на външните граници, и да помогне за подобряването на паричния поток в националните бюджети.


2. За периода 2007 - 2009 г. следните суми (по цени за 2004 г.) се предоставят на България и Румъния под формата на сумарни плащания по временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение:

(EUR милиони, по цени за 2004 г.)


programma-konferencii-12-maya-2009-g-s-11-00-do-18-00-vstupitelnoe-slovo.html
programma-konferencii-13-oktyabrya-2010-g-zaezd-uchastnikov-konferencii.html
programma-konferencii-15-maya-2009-sponsori-konferencii.html
programma-konferencii-18-noyabrya-2008-g-09-30-10-00.html
programma-konferencii-2-5-iyunya-2010-g-poryadok-raboti-2-iyunya.html
programma-konferencii-20-oktyabrya-2011-goda-moskva.html
 • spur.bystrickaya.ru/kratkij-slovar-terminov-s-kotorimi-pridetsya-vstretitsya-chitatelyu-stranica-18.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/533-planirovanie-raboti-s-personalom-pravila-tehnchna-ekspluatacya-elektrichnih-stancj-merezh.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sistema-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego.html
 • spur.bystrickaya.ru/konspekt-otkritogo-kompleksnogo-zanyatiya-po-matematike-i-obucheniyu-gramote-v-starshej-gruppe-v-strane-skazok.html
 • grade.bystrickaya.ru/nacionalnaya-biblioteka-chuvashskoj-respubliki.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-5--napravlennost-vospitatelnoj-sistemi-pedagogika.html
 • thescience.bystrickaya.ru/haled-hossejni-haled-hossejni-begushij-za-vetrom.html
 • bukva.bystrickaya.ru/organizaciya-uslug-himchistki-chast-8.html
 • essay.bystrickaya.ru/chelyabinskaya-oblastnaya-organizaciya.html
 • college.bystrickaya.ru/3-soderzhanie-raschyotno-poyasnitelnoj-zapiski-diplomnogo-proekta-vipusknaya-attestacionnaya-rabota.html
 • lecture.bystrickaya.ru/42-soderzhanie-razdelov-disciplin-programmi-bakalavriata-po-napravleniyu-520500-lingvistika.html
 • tasks.bystrickaya.ru/2-pravila-ucheta-i-nalogooblozheniya-osnovnih-sredstv-kurs-ovaya-rabota-po-predmetu-buhgalterskij-finansovij-uchet.html
 • essay.bystrickaya.ru/c-vklyuchenie-sredstv-osushestvleniya-v-strategicheskij-plan-peresmotr-i-obnovlenie-strategicheskogo-plana-obobshenieanaliz-mnenij.html
 • spur.bystrickaya.ru/konkurs-russkih-narodnih-skazok-na-skazochnom-stadione.html
 • institut.bystrickaya.ru/stanovlenie-i-razvitie-kriminalistiki-v-kazahstane-1906-2009-gg-12-00-09-ugolovnij-process-kriminalistika-i-sudebnaya-ekspertiza-operativno-rozisknaya-deyatelnost.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-1-cel-opredelit-stepen-usvoeniya-izuchennogo-materiala.html
 • tasks.bystrickaya.ru/36-obshaya-harakteristika-i-sovremennoe-sostoyanie-ugolovno-ispolnitelnoj-sistemi.html
 • turn.bystrickaya.ru/oformlenie-serii-hudozhnika-stranica-13.html
 • znanie.bystrickaya.ru/91-sushnost-i-funkcii-deneg-1-sushnost-i-funkcii-finansov-vzaimosvyaz-finansov-s-dr-ekonomicheskimi-kategoriyami.html
 • student.bystrickaya.ru/2-obrazovanie-uma-ne-pribavlyaet-stranica-22.html
 • predmet.bystrickaya.ru/severstal-otpravili-domoj-vremya-novostej-lander-anna-27062006-110-str-1.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/voprosnik-7-analiz-prioritetnih-konkurentov-l21-lamben-zhan-zhak-strategicheskij-marketing-evropejskaya-perspektiva.html
 • control.bystrickaya.ru/dalnij-vostok-rossii-i-strani-atr-v-izmenyayushemsya-mire.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-en-f-01-matematika-specialnost-030100-050202-65-informatika-kvalifikaciya.html
 • desk.bystrickaya.ru/otchet-ob-ocenke-g-nnn-raspolozhenie-na-liste-m-b-albomnoeknizhnoe-n.html
 • school.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-k-teme-7-kontrolnie-voprosi-po-teme-8-133-9-prirodnie-chrezvichajnie-situacii-stihijnie-bedstviya.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-k-tarasov-kniga-dlya-geroev.html
 • essay.bystrickaya.ru/comparison-of-political-machines-and-the-reform.html
 • essay.bystrickaya.ru/dalnevostochnie-spasateli-otpravilis-v-priangare-dlya-borbi-s-lesnimi-pozharami-informacionnoe-agentstvo-regnum-14062011.html
 • tests.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-em-klasse-zemlya-moj-dom-rodnoj.html
 • desk.bystrickaya.ru/perspektivnij-plan-raboti-rajonnogo-resursnogo-centra-na-2009-2010-uchebnij-god.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadachi-buhgalterskogo-ucheta-sformulirovani-primenenie-msfo-baziruetsya-na.html
 • desk.bystrickaya.ru/pesnya-k-dnyu-ohrani-skazka-o-kvartirnom-voprose-64.html
 • pisat.bystrickaya.ru/strugackij-glubokij-poisk.html
 • predmet.bystrickaya.ru/reshenie-oregistracii-i-vidache-udostovereniya-izbrannomu-deputatu-soveta-deputatov-municipalnogo-obrazovaniya-g-sayanogorsk-chetvertogo-soziva-po-odnomandatnomu-izbiratelnomu-okrugu-10-s-a-hohlovu.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.